THALAMUS CAT

Všeobecne

 • Spoločnosť pracuje ON LINE  systémom, bezprostredne osobným kontaktom, resp. emailovou komunikáciou, na dennej, týždňovej, mesačnej, kvartálnej báze. V prípade jednorazového spracovania účtovníctva  u neplatičov DPH  aj v iných dohodnutých časových intervaloch.

 • Účtovníctvo je spracúvané  buď v priestoroch klientov alebo vo firemných profesionálnych kanceláriách. Prostredníctvom daňových poradcov, advokátov, profesionálov – účtovníkov a ostatných odborných ekonomických  spolupracovníkov je spoločnosť schopná zabezpečiť  prvotriedne ekonomické, daňové, právne, účtovné poradenstvo,  vedenie účtovníctva a personalistiku.

 

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • vedenie peňažného denníka,

 • vedenie knihy pohľadávok,

 • vedenie knihy záväzkov,

 • vedenie pomocných kníh zložiek majetku a záväzkov,

 • vedenie knihy záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov,

 • prehľad o úhradách faktúr,

 • evidencia DPH, podklady pre daňové priznanie k DPH,

 • vedenie inventárnych kariet dlhodobého majetku,

 • príprava finančných reportov podľa požiadaviek klienta,

 • kontrola vedenia účtovníctva vedeného samotným klientom

 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb- typ A- závislá činnosť, typ B- SZČO,

 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické osoby pracujúce dlhodobo v zahraničí,

 • vypracovanie ostatných typov daňových priznaní- daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • zaúčtovanie účtovných dokladov za dané obdobie (mesiac, štvrťrok),

 • vyhotovenie mesačných výstupných zostáv- hlavná kniha, denník, súvaha, výsledovka,

 • správa saldokonta pohľadávok a záväzkov a tlač neuhradených pohľadávok a záväzkov,

 • príprava finančných reportov podľa požiadaviek klienta,

 • inventarizácia účtov na konci účtovného obdobia,

 • vypracovanie účtovnej uzávierky a závierky na konci účtovného obdobia podľa Zákona o účtovníctve (zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok),

 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku, stanovenie odpisového plánu, správa inventárnych kariet majetku, výpočet účtovných a daňových odpisov,

 • kontrola vedenia účtovníctva vedeného samotným klientom

 • vyhotovenie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb,

 • vypracovanie ostatných typov daňových priznaní- daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností

Účtovníctvo
"THALAMUS CAT" s.r.o

Kancelária Bratislava, 811 02 
Na Hrebienku 20

Контакты для русскоговорящих клиентов:

Тел:+421 904 515 996

uctovniksk@gmail.com

@ COPYRIGHT 2016. THALAMUS. All rights are reserved.