Vedenie a správa personalistiky a mzdovej agendy

 • vedenie personalistiky- evidencia osobných a rodinných údajov pracovníkov

 • príprava pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na účely zdravotného a sociálneho poistenia pri vzniku, resp. ukončení pracovného pomeru

 • výpočet miezd zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere

 • spracovanie výplat pre osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štatutárov a spoločníkov

 • evidencia dochádzky zamestnancov, čerpaných dovoleniek, dočasnej práceneschopnosti, doby ošetrovania člena rodiny, neplateného voľna a inej neprítomnosti v práci

 • príprava a tlač výplatných pások zamestnancov

 • spracovanie prevodných príkazov na úhradu miezd zamestnancov, poistného a dane

 • vypracovanie povinných mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, elektronické zasielanie mesačných výkazov

 • spracovanie povinných výkazov pre daňové úrady- prehľady, ročné hlásenia k dani zo závislej činnosti

 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

 • ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie

 • samozrejmosťou je aj rozúčtovanie miezd na viaceré strediská alebo zákazky podľa interných potrieb zákazníka

Všeobecne

Skúsení personalisti a mzdoví účtovníci zabezpečia  celú personálno  - mzdovú agendu klienta, počnúc poradenstvom pri výbere zamestnancov, prijatím do pracovného pomeru, vyhotovením pracovných dokumentov, spracovaním personalistiky a mzdovej agendy, končiac ukončením pracovného pomeru.  Tím skúsených odborníkov spolupracuje s klientom pri výbere vhodnej formy pracovného času, jeho rozvrhnutia,  spôsobu  odmeňovania, posúdenia vhodnosti uzatvorenia  pracovného pomeru, resp. práce na živnosť, zabezpečí   poradenstvo pri vysielaní zamestnancov na práce v zahraničí, spolupracuje pri vybavovaní  potrebných formulárov na sociálnej poisťovni.

Mzdy a personalistika

"THALAMUS CAT" s.r.o

Kancelária Bratislava, 811 02 
Na Hrebienku 20

Контакты для русскоговорящих клиентов:

Тел:+421 904 515 996

uctovniksk@gmail.com

@ COPYRIGHT 2016. THALAMUS. All rights are reserved.